Makaleler

Bağışlarınız İçin

Türk-Macar Dostluk Derneği Banka Hesap No:
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Meşrutiyet Şb. (Ankara)
4213 0493436

Makaleler

Hacı Bektaş Veli Velayetnamesini Yeniden Okumak: Macar Turul'u ile Gül Baba Tuğrul'u

Gül Baba'nın Ölümü Tablosu

Atatürk Döneminde İzmir ve Çevresinde Yaşamış Macarlar

Macaristan’ın Doğu Açılımı: Türkiye ve Türk Dünyası ile Gelişen İlişkiler

Bu da Geçer Ya Hû!

Anna Schwarz

Hatıra-ı Celadat Topu

Tarihe Şan Veren 42'nci Alay

Ordumuzda Dağ ve Kızaklı Keşşaflar Sınıfı Nasıl Kuruldu

Temeşvarlı Osman Ağa - Esir, Tercüman ve Yazar

János Szapolyai’den Gábor Bethlen’e Kadar Erdel Diplomasisi ve Bâb-ı Âli’deki Varlığı

Macaristan'daki Türk Mimarîsi Üzerine Bir Tetkik

Székely (Sekel) Adının İzahı Üzerine

Macar Türkolog György Hazai'nin Ardından

Çanakkale Muharebelerinde Bir Köpek: Sir Edward Grey

Avusturya Macaristan Ulaştırma Birliklerinin Türk Cephelerindeki Faaliyetleri

Tenha Çöllerde Demirden Bir Hat: Şeria Muharebeleri (22 Mart 1918- 2 Mayıs 1918)

42'nci Alay Çeşmesi

Hey Koca Türk Topları, Çaldıran, Rıdaniye, Mohaç Topları

Erken Ortaçağ’da İç Asya’dan Erdel Bölgesi’ne Yapılan Göçler

Széhenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Kuruluşu

Kontes Lubienska Bir Melekti

Avusturya-Macaristan Gazetelerine Göre 1915 - 1916’da İzmir’in Savunulması ve Kösten Adası’nın Fethi

Avusturyalı Muhabir Georg Bittner'in Çanakkale Cephesi İzlenimleri

Türk Basınında 1956 Macar İhtilali: Hürriyet, Cumhuriyet, Ulus ve Zafer'de Haber Sunumuna İlişkin Uzlaşma ve Ayrışmalar

Farklı Bir Budapeşte Deneyimi

Türk Topçularının Cebel Topları Konusunda Avusturya Macaristanlı Subaylar Tarafından Eğitilmeleri ve Filistin Bozgunu

Güzel Macar Kızlara Dair: Sevdiğim Macar Güzeli

Macaristan'da Son Osmanlı Garnizonu: Temeşvar'a 'Eğri Nizamı'nın Verilmesi ve Maliyeti

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun Osmanlı İmparatorluğu’na İktisadî-Askerî Nüfuzu (1914-1918)

Türkiye-Macaristan İlişkilerinde İtalya'nın Rolü (1928-1933)

Gül Baba Kimdir?

Trianon Antlaşması ve Macar Şiirine Yansımaları

Çek Şarkiyatçı Alois Musil'in Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ndeki Faaliyetleri: Cihad, Eğitim-Kültür ve Şark Misyonu

Macaristan'da Türkoloji Çalışmalarına Genel Bir Bakış: Türkoloji'nin Gelişimi ve Macar Türkologlar

Türk-Macar İlişkilerine Dair Türkçe Makaleler Kaynakça Denemesi

Macar Elçilik Raporlarında Türkiye ve Balkan Antantı (1931-1935)

Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması (18 Aralık 1923)

Ordumuzda Yeni Bir Sınıf: Kızaklı Keşşâflar

Dr. Viktor Pietschmann ve Avusturya-Macaristan'dan Kafkasya Cephesine Gönderilen Kayak Ekibi

Kalaylıkoz Ali Paşa Gül Baba mı?

Türkiye'de Bir Macar Türkolog: Tibor Halasi-Kun

Macar Darvaş ve Attila'nın Annesi

Atatürk'ün Dil ve Alfabe Çalışmaları Üzerine Değerlendirmeler

Anadolulu Gül Babalar

İstanbullu Gül Babalar

Tarih Sürecinde Gül Baba Türbesinin İçine Genel Bir Bakış

Gül Baba ve Tahta Kılıcı

Yeni Bir Silah Olan Tankların Türklere Karşı Kullanıldığı İlk Muharebeler

Kanunî Sultan Süleyman’nın Sigetvar’daki Türbesi

Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya-Macaristan Havacılığı

Türkoloji’nin Öncüsü Vámbéry Sultan Abdülhamid’in İngiliz ve Alman Siyasetini Anlatıyor

1956 Macar İhtilali ve Türk Şairler

Altayistik Bağlamında Macarca-Türkçe Dil İlişkileri

Yakın Dönem Türkiye-Macaristan İlişkileri

Macarlar, Türkler ve Atatürk

Küresel Fırsatlar: Macaristan

Şanlı Ordumuzda Hizmet Veren Macarlar

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan Askerî Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi'ne Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar

Önasya Dergisinde Yayımlanmış Makaleler (Macar kültürü üzerine on ayrı eser)

Peçuy Tekkeleri

Alman Hemşire Erika'nın kimliğini belirledik...Güzel değildi ama, melek gibiydi

Bir Macar Yurtseveri: Mihay Tançiç

Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokollu) Mustafa Paşa

Yenipazar Sancağı'nda Avusturya-Macaristan Mevcudiyeti

Arşiv Belgelerinde Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'yle İlişkileri

Osmanlı-Habsburg Savaşları’nda (1663-1664) Önemli Rol Oynayan Zrínyi-Újvár’ın Tarihi

Galiçya Cephesi'nde Türk Askeri ve Türk Şehitlikleri

Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı'nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi

Prof. Dr. Fethi Vecdet Erkun İle Söyleşi

Mohaç Savaşı ve Budin'de Osmanlı Hakimiyeti'nin Tesisi Meselesi (1526-1541)

Budin Sancağı'nda Tımar Rejimi: 1560-1561 Yılı Örneği

Peşte'de 18 Mart Coşkusu

1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadelesinde Sándor Petőfi’nin Yeri ve Sekellere Dair Düşünceleri

Evliyâ Çelebi'den Günümüze Peçuy'da Türk Mimârî Eserleri

Eski Macar Edebiyatında Nasrettin Hoca Fıkralarının İzleri

Pîr Gaib Abdal

Hasan Eren'in Yazıları

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in Macaristan’a Yaptığı Resmi Ziyareti Dolayısıyla Özel Sayı

Kalelerden Fülek Kalesi

Budin’de Mimar Sinan’ın Kiliseye Çevrilen Eseri Mustafa Paşa Camii

Avusturyalı Diplomatların Gözüyle Atatürk

Macarların Türk Halkları Arasında Gerçekleştirdiği Halk Müziği Araştırmaları

Macarların Eski Tarihine ve Eski Türk-Macar İlişkilerine Dair

Memlûk - Kıpçak Edebiyatı

Macaristan'da Osmanlı Hakimiyetinin ve İdari Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi

Avusturya-Macaristan Ordusu 9 Numaralı 24 cm'lik Motorlu Havan Bataryasının Türkiye'deki Faaliyetleri Hakkında Rapor

Osmanlıca'dan Macarcaya Geçmiş Olan Kelimeler

Türk Kültür Etkisinin Macar Dilindeki Yansıması

Ármin Vámbéry

Turancılık Akımının Haklılığı

Bu “15”lik başka bir 15’likti...

Macaristan ve Turancılık

Macar Türkologlar

Tarihteki Macar Misafirlerimiz

Gül Baba

Ondokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Macar Reform Hareketleri ve 1848-49 Devrimi

Macar Mültecileri

Türkiye-Macaristan İlişkilerinde Dün ve Bugün Sunumu

Türk Macar İlişkilerinin Anlamlı Yönleri

Edebiyatımızda Macaristan

Macar Ulusal Kimliğinin Oluşumunda Türk Etkisi

Macaristan'da İnsanlığın Ortak Mirası Malkoç Bey Camii

Gelibolu Cephesine Ulaşan Avusturya/Macaristan Topçu Bataryaları

Türk Halk Şiirlerinde Erotik Motifler

Macaristan'da Aziz Anna Şapeli'ndeki Bektaşi İzleri

Ural-Altay Hareketi

Budapeşte Kalesinde Türklerden Kalan Hatıralar

Bir Macar Keşiş'in Anadolu Sufilerini Tanıtması

Sultan Süleyman'ın İkinci Zigetvar Seferi: Bir Diplomasi ve İnşaat Başarısı

Budin Fethine ve Kaybedilişine Ait Türk ve Balkan Milletlerinin Halk Şiiri (1526, 1551, 1686)

Sekeller ve Adlarının Menşei

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde Bir Macar Generali: Albert Bartha

Atatürk ve Macarlar

29 Kasım 1915 Günü, İngilizler Cehennemi Yaşamıştı...

Gök Türk Yazılı İki Kuman Eseri

Macarlar, Atatürk İçin Ağlıyorlar

Slovakya’daki Macar Azınlık ve Bunun Slovakya-Macaristan İlişkilerine Etkisi

Macaristan'da Kiliseye Çevrilen Türk Yapıları

Macar Kraliyet Tacı

Atatürk'ün Ankara'ya Davet Ettiği Macar Profesör Antal Réthly'nin Türkiye'deki Çalışmaları

Ankara'da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nden Bir Örnek: Erzurum Oteli

Türk Macar İlişkilerinde Türkoloji'nin Yeri

Macaristan'da Türk Abideleri

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda Milliyetçilik Hareketleri

Macarların Türk Kültürüne Katkıları

Ana Hatlarıyla Erken Dönem Macar Ortaçağına Bir Bakış

Osmanlı Kaynaklarına Göre Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Otağ Yeri, Ölümü ve Türbesi

Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler

 
free pokerfree poker